K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Kvôli rekonštrukcii chcú čiastočne vypustiť Ružín

TELEVÍZIA KOŠICE, 02.02.2017 16:05 | Spravodajstvo
Košický samosprávny kraj (KSK) požiadal Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice, o stanovisko k návrhu na alternatívne riešenie krízového stavu po uzavretí mosta Ružín. Poslanci v januári navrhli ako alternatívu čiastočné zníženie hladiny nádrže a "pokládku cestných panelov" na starú cestu, ktorá prechádzala cez zaplavenú obec Košické Hámre. Vo svojom návrhu odhadli predpokladané zníženie hladiny na dva až tri metre. Informovala o tom dnes hovorkyňa kraja Zuzana Bobríková.

Obchádzky komplikujú život obyvateľom aj cestárom
Most na ceste cez Ružín je od polovice decembra minulého roku uzavretý pre havarijný stav. Jeho uzavretie spôsobuje obyvateľom obce Opátka problémy pri cestovaní do Košíc. Obchádzkovými trasami cez Prešovský kraj musia do Košíc jazdiť aj obyvatelia Gelnice a ďalších obcí Hnileckej doliny a údolia Hornádu, prípadne môžu využiť železničnú dopravu.

Alternatívne riešenia dočasného prejazdu osobných motorových vozidiel počas uzatvorenia mosta navrhli poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček po porade s odborníkmi na vodohospodárske diela a cestnú infraštruktúru na brífingu 4. januára. Navrhli čiastočné zníženie hladiny vodnej nádrže a "pokládku cestných panelov" na starú cestu, ktorá pod hladinou dodnes je. Predpokladané zníženie hladiny ich odborníci odhadli na dva až tri metre. Ďalej navrhli prenájom kompy, využitie ženijných mechanizmov Armády SR a výstavbu a plnú rekonštrukciu súčasnej "lesnej cesty" medzi Opátkou a Zlatníkom.

Primárnou funkciou Ružína nie je protipovodňová ochrana
Stanovisko k návrhu alternatívneho riešenia dopravného prepojenia medzi obcami Košická Belá a Opátka z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodnej nádrže Ružín I. podpísal riaditeľ košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Roman Ivančo. Zdôraznil, že primárnou funkciou vodnej nádrže Ružín je zabezpečenie dodávky povrchovej vody na priemyselné účely v aglomerácii Košice. Prirodzenou súčasťou prevádzkového režimu nádrže je rozkolísanosť hladiny. Tento režim je podriadený hydrologickej situácii v povodí rieky Hornád nad vodnou stavbou a zlepšovaniu prietokov vodného toku v obdobiach, keď je vody v rieke málo. Zníženie vodnej hladiny v nádrži je možné, ale je otázne, aký to môže mať dopad na zabezpečenie jej primárnych funkcií.

K alternatíve, ktorá by využila pôvodnú cestu v zatopenej obci Košické Hámre, sa v stanovisku uvádza, že zameranie dna v tejto lokalite robil v roku 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava lodným sonarom s mierou presnosti merania hĺbky 1,0 cm. Z podkladov je zrejmé, že pôvodný cestný násyp v súčasnej morfológii dna nie je možné jednoznačne identifikovať. Možno sa iba domnievať, kde sa nachádza. Navrhované zníženie hladiny o 2 – 3 metre neumožňuje obnovenie pôvodnej cesty v celej jeho dĺžke.

Podľa Ivanča alternatíva s využitím starej cesty, ktorá fungovala pred 50 rokmi, by si vyžiadala zníženie hladiny v nádrži Ružín I. minimálne na úroveň 315 m n.m., čo je o 11,6 metra pod úrovňou maximálnej prevádzkovej hladiny. Takéto zníženie by predstavovalo pokles akumulovaného objemu vody na 43 percent, čo by znemožnilo plnenie základných účelov vodnej stavby.

Zníženie hladiny je možné len na hydrologicky nevyhnutný čas. Ak by išlo o obdobie 12 mesiacov, išlo by o mimoriadnu manipuláciu, ktorá podlieha povoleniu príslušného vodohospodárskeho orgánu. Predchádza mu konanie, ktorého účastníkom sú všetky dotknuté organizácie.

Ak by sa malo realizovať navrhované alternatívne riešenie, muselo by mu predchádzať prerokovanie mimoriadnej manipulácie vodnej stavby Ružín s vydaním vodoprávneho povolenia. Spracovať a schváliť by sa musel dočasný manipulačný poriadok vodnej stavby, projektová dokumentácia obnov, vrátane návrhu objektov premostení vodných tokov Belá a Opátka. Nutné by bolo aj odstránenie nežiaducich nánosov, ktoré vznikli za 50 rokov prevádzky na pôvodnom cestnom násype. Nakladanie s nimi podlieha osobitnému režimu. Spracovať by sa musel aj harmonogram odstránenia provizórneho riešenia.

KSK požaduje stanovisko aj ku kompe a k pontónovému mostu
Košický samosprávny kraj požiadal aj o stanovisko k ďalšej poslancami navrhovanej alternatíve – zriadeniu kompy prípadne pontónového mosta. Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice v stanovisku uvádza, že k možnosti prevádzkovať kompu by sa v zmysle zákona musel vyjadriť Dopravný úrad Bratislava. Z pohľadu správcu vodnej nádrže by muselo dôjsť k dočasnej zmene v rekreačnom využití nádrže a musela by byť vytýčená plavebná dráha.

Z hľadiska posúdenia možnosti prevádzky je dôležité poznať polomer otáčania kompy, ktorý je limitujúci. Okrem toho aj celkovú dĺžku nástupnej a výstupnej rampy, ktorá musí zohľadňovať morfológiu terénu a blízkosť cesty, na ktorú by sa napájala. S presným stanovením polohy výstupnej a nástupnej rampy súvisí aj návrh a rozsah opevnenia brehov a ich stabilizácie, súhlas dopravného úradu, doriešenie rozsahu stavbou dotknutých pozemkov v správe rôznych subjektov, spracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku. Všetky náklady súvisiace s vyvolanými investíciami by musel znášať investor. Po uplynutí času potrebného na prevádzku kompy alebo použitie pontónového mosta je investor povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu na vlastné náklady.

Slovenský vodohospodársky podnik nie je nadšený
Slovenský vodohospodársky podnik upozornil, že vzhľadom na zamrznutú hladinu nádrže nie je výstavba jednotlivých objektov ani prevádzkovanie kompy možné. Správca vodnej nádrže zdôraznil, že nie je možné garantovať konštantnú úroveň hladiny, pretože plnenie základných funkcií nádrže - dodávka vody pre priemysel, spôsobuje pozvoľný pokles hladiny v obdobiach, keď je málo vody. Nádrž je citlivá na zmenu hydrologického režimu v povodí nad ňou. Znamená to prudký vzostup hladiny počas povodňových prietokov.

Text: SITA
Foto: TV KOŠICE
Tagy k reportáži

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
393
videní
01:13
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
995
videní
02:15
456
videní
02:01
 
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
924
videní


Facebook loginGoogle login